práca opatrovateľky v Rakúsku
ako si vybrať rodinu, na čo si dať pozor, ako založiť živnosť, daňové zákony v Rakúsku
image_pdfimage_print

Požiadavky na opatrovateľky

Opatrovateľská služba v domácom prostredí klienta je formou terénnej sociálnej práce, ktorá kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu sociálneho pracovníka – opatrovateľa. Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá praktickými etickými aspektmi a problémami s ktorými sa stretávajú sociálni pracovníci pri výkone opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta. Vychádza aj z prieskumu, uskutočneného u opatrovateliek v menšej neziskovej organizácii, ktorá vykonáva uvedenú sociálnu službu. V závere sa pokúša predložiť východiská a možné riešenia etických problémov tejto služby.
Kľúčové slová
Opatrovateľská služba, domáce prostredie klienta, etické aspekty, starostlivosť o klienta.

Abstract
Nursing service in the home environment of a client is the form of social work performed outside nursing institutions which lays specific requirements on the personality as well as the very service of the social worker – the nurse. In her contribution, the author deals with practical ethical aspects and problems which social workers meet in performing nursing service in the home environment of a client. She also proceeds from the study performed among nurses in a small-scale non-profit organisation which performs the given social service. In the conclusion, she attempts to propose possible actions and possible solutions of ethical problems of this ser

 

 

Komentáre

www.tirolsko.sk- dovolenka ako u dobrých známych
www.plnohodnotnyzivot.sk - všetko, čo by ste mali vedieť pri opatrovaní chorého
www.euronic.sk - webové prezentácie, pripojenie na internet